Raamatupidamise korraldamise põhinõuded

Põhjalikumalt võib lugeda raamatupidamise korraldamisest: Raamatupidamise seadus, Raamatupidamise Toimkonna Juhendid ja vajadusel rahvusvahelisest IFRS-st.

Toome siinkohal välja alustamisel olulisemad punktid:

* RPS § 4. Raamatupidamise korraldamise põhinõuded

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud:

1) korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest;

2) dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid;

3) kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid raamatupidamisregistrites;

4) koostama ja esitama majandusaasta aruande ning muud finantsaruanded käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras;

5) säilitama raamatupidamise dokumente.

* RPS § 5. Tekke- ja kassapõhine arvestus

1) Kassapõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.

2) Tekkepõhine arvestus on majandustehongute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Aruande koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määrata aruande perioodi tulud ja kulud.

3) Raamatupidamist peetakse tekkepõhiselt, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

* RPS § 11. Raamatupidamise sise-eeskiri

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja, mis kehtestab kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega ning reguleerib muu hulgas majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist, algdokumentide käivet ja säilitamist, raamatupidamisregistrite pidamist, tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises ning raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid.

* Majandustehingute dokumenteerimine.

Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud kõiki majandustehinguid dokumenteerima ning kirjendama raamatupidamisregistrites mõistliku aja jooksul pärast majandustehingu toimumist, selliselt et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine.

* Majandustehinguid kirjendatakse kahekordse kirjendamise põhimõttel debiteeritavatel ja krediteeritavatel kontodel. Ettevõttes toimuv majandustehing toob kaasa muutused vähemalt kahel bilansikirjel.

* Konto on raamatupidamise abivahend, mida kasutatakse tehingute liigitamiseks, üleskirjutamiseks ja kokkuvõtete tegemiseks. Raamatupidamise konto koosneb numbrilisest koodist ja selgitusest ning kontodel on kaks poolt: deebet ja kreedit.

 

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: