Sagedamini kasutatavad raamatupidamiskanded

Suurem osa raamatupidamise kandeid koostatakse automaatselt sisestatud tehingute põhjal (arved, maksed, laekumised, palgatoimingud, põhivara kulum). Käesolevast juhendist leiate näidiseid selliste kannete koostamiseks, mida ei ole võimalik muude dokumentide kaudu sisestada ja seetõttu koostatakse ise kanne.

Kande koostamiseks tuleb minna: Raamatupidamine -> Kanded -> Uus kanne (kande koostamise juhend on leitav siit)

1.  Osakapitali kajastamine
a) osakapital on sisse makstud pangakontole
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 3100 Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses

b) osakapitali sissemakseta asutatud osaühing
Deebet: 3101 Sissemaksmata osakapital
Kreedit: 3100 Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses

c) osakapitali sissemakseta asutatud osaühing, sissemaksmise tähtaeg on määratud
Deebet: 1330 Nõuded omanike vastu
Kreedit: 3100 Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses

2. Panga teenustasud
Deebet: 5350 Pangateenused
Kreedit: 102x Pangakonto

3. Raha viiakse pangakontolt kassasse
Deebet: 1010 Kassa
Kreedit: 102x Pangakonto

4. Raha viiakse kassast pangakontole
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 1010 Kassa

5. Raha maksmine aruandvale isikule (ettemaks)
a) Raha pangakontolt või kassast

Deebet: 1340 Muud lühiajalised nõuded
Kreedit: 10xx Pangakonto või Kassa 

NB! Aruandva isiku poolt tehtud kulutused (tšekid) sisestatakse ostuarvetena ja märgitakse makstuks.

b) Saadud kulutuste avansi ja tehtud kulutuse tehingu tasaarvelduseks koostatakse eraldi kanne:
Deebet: 2690 Muud viitvõlad
Kreedit: 1340 Muud lühiajalised võlad

c) Kui avansina saadud summa ületas kulutuste tegeliku summa, siis tagastab aruandev isik summa ja selle kohta tehakse kanne:
Deebet: 102x Pangakonto või Kassa
Kreedit: 1340 Muud lühiajalised võlad

Soovi korral võib aruandva isiku jaoks luua eraldi kontod või nimetada ümber olemas olevad. Uute loomisel tuleb jälgida, et need bilansi õigetel ridadel kajastuks.

6. Käibemaks
Kas käibemaksu on vaja tasuda või on ettemaks, saab näha Käibemaksu aruandest (Raamatupidamine menüüs). Selle aruande all saate salvestada Käibemaksu kontode perioodi sulgemise kande, millega kantakse tasumisele kuuluv või enammakstud summa kontole 2510 Käibemaksu koondkonto.  Kui käibemaksu on vaja tasuda, siis on summa kreeditis. Kui on ettemaks, siis on summa deebetis.

a) Kanne käibemaksu pangast ülekandmisel EMTA ettemaksu kontole:
Deebet: 1520 Maksude ettemaksu konto
Kreedit: 102x Pangakonto

b) Käibemaksu kohustuse tasaarveldus ettemaksu kontoga (jälgi EMTA toimingute väljavõttest tehingu toimumise kuupäeva, tavaliselt 20.kuupäev):
Deebet: 2510 Käibemaksu koondkonto
Kreedit: 1520 Maksude ettemaksu konto

c) Käibemaksu ettemaksu summa kandmine maksude ettemaksu kontole (jälgi EMTA toimingute väljavõttest tehingu toimumise kuupäeva):
Deebet: 1520 Maksude ettemaksu konto
Kreedit: 2510 Käibemaksu koondkonto

7. Dividendid
Dividendide väljamaksmise aluseks on otsus, mille alusel teha raamatupidamisse kanne ja arvestada tasumisele kuuluv tulumaks.

a) Tavamääraga dividendid (tm 20/80):
Deebet: 3600 Eelmise perioodi jaotamata kasum (kahjum)  1000.00
Deebet: 53xx Ettevõtte tulumaksu kulu dividendidelt              250.00
Kreedit: 2xxx Ettevõtte tulumaksu võlg dividendidelt              250.00
Kreedit: 2xxx Dividendide võlg                                                   1000.00

b) Soodusmääraga dividendid (tm 14/86 ja 7%)
Deebet: 3600 Eelmise perioodi jaotamata kasum (kahjum)  2000.00
Deebet: 53xx Ettevõtte tulumaksu kulu dividendidelt              325.58
Kreedit: 2xxx Dividendidelt kinnipeetud tulumaks 7%             140.00
Kreedit: 2xxx Ettevõtte tulumaksu võlg dividendidelt              325.58 
Kreedit: 2xxx Dividendide võlg                                                   1860.00

Dividendid deklareeritakse väljamaksmisele järgneva kuu TSD-l lisas 7 ja vormil INF1 (esitatakse 10.kuupäevaks).

c) Tulumaksu pangakontolt EMTA ettemaksu kontole kandmisel tehakse kanne:
Deebet: 1520 Maksude ettemaksu konto
Kreedit: 102x Pangakonto

d) Maksukohustuse ja ettemaksu konto tasaarveldamiseks tehakse kanne (kuupäev EMTA toimingute väljavõtte järgi):
Deebet: 2xxx Dividendidelt kinnipeetud tulumaks 7% (kui on soodusmääraga dividendid)
Deebet: 2xxx Ettevõtte tulumaksu võlg dividendidelt
Kreedit: 1520 Maksude ettemaksu konto

Näited kannetest, mis koostatakse automaatselt dokumentide salvestamisel:

1. Müügiarved
Ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane 

Deebet: 1210 Nõuded ostjate vastu  100.00
Kreedit: 4xxx Müügitulu                    100.00

Ettevõte on käibemaksukohustuslane
Deebet: 1210 Nõuded ostjate vastu  120.00
Kreedit: 2511 Käibemaks müügil        20.00
Kreedit: 4xxx Müügitulu                    100.00

2. Laekumised
Deebet: 10xx Pangakonto või Kassa
Kreedit: 1210 Nõuded ostjate vastu

3. Ettemaksu laekumine (ilma müügiarveta)
Deebet: 10xx Pangakonto või Kassa
Kreedit: 2210 Ostjate ettemaksed

4. Ettemaksu sidumisel müügiarvega koostatakse laekumise juurde teine kanne. Kande kuupäevaks on müügiarve kuupäev.
Deebet: 2210 Ostjate ettemaksed
Kreedit: 1210 Nõuded ostjate vastu

5. Ostuarved
Ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane 
Deebet: 5xxx/6xxx Kulukonto (või 18xx Põhivara)
Kreedit: 2310 Võlad tarnijatele

Ettevõte on käibemaksukohustuslane
Deebet: 5xxx/6xxx Kulukonto
Deebet: 1510 Sisendkäibemaks
Kreedit: 2310 Võlad tarnijatele

Autokulude sisestamisel kasutage sobivat käibemaksu liiki, kas 20% Autokulud (100% ettevõtluseks kasutatav) või 20% Autokulud (osaliselt ettevõtluseks kasutatav)

100% ettevõtluses kasutatava auto kulude ostuarve kanne
Deebet: 5xxx Autokulud                                      100.00
Deebet: 1513 Autokulude käibemaks (100%)    20.00
Kreedit: 2310 Võlad tarnijatele                          120.00

Osaliselt ettevõtluses kasutatava auto kulude ostuarve kanne. Ostuarvet sisestades ei ole vaja autokulude summat mitmele reale lahti kirjutada, piisab õige käibemaksu liigi valimisest ja kanne koostatakse automaatselt õigesti.
Deebet: 5xxx Autokulud                                            110.00
Deebet: 1514 Autokulude käibemaks (osaline)      10.00
Kreedit: 2310 Võlad tarnijatele                                120.00

Põhivara ostuarve kanne. Ostuarvele tuleb valida käibemaksu liik 20% Põhivara soetamine.
Deebet: 18xx Põhivara
Deebet: 1512 Põhivara soetamisel tasutud käibemaks
Kreedit: 2310 Võlad tarnijatele 

6. Tasumised
Deebet: 2310 Võlad tarnijatele
Kreedit: 10xx Pangakonto või Kassa

7. Tehtud ettemaksed tarnijatele
Deebet: 1xxx Ettemaksed
Kreedit: 10xx Pangakonto või Kassa

8. Ettemakse sidumisel ostuarvega koostatakse makse juurde teine kanne ostuarve kuupäevaga
Deebet: 2310 Võlad tarnijatele
Kreedit: 1xxx Ettemaksed

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: