Sagedamini kasutatavad raamatupidamiskanded

Suurem osa raamatupidamise kandeid koostatakse automaatselt sisestatud tehingute põhjal (arved, maksed, laekumised, palgatoimingud, põhivara kulum). Käesolevast juhendist leiate näidiseid selliste kannete koostamiseks, mida ei ole võimalik muude dokumentide kaudu sisestada ja seetõttu koostatakse ise kanne.

Kande koostamiseks tuleb minna: Raamatupidamine -> Kanded -> Uus kanne (kande koostamise juhend on leitav siit)

1. Osakapitali kajastamine
a) osakapital on sisse makstud pangakontole
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 3100 Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses

b) osakapitali sissemakseta asutatud osaühing
Deebet: 3101 Sissemaksmata osakapital
Kreedit: 3100 Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses

Osakapitali sissemaksmise kuupäevaga lisatakse kanne:
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 3101 Sissemaksmata osakapital

c) osakapitali sissemakseta asutatud osaühing, sissemaksmise tähtaeg on määratud
Deebet: 1330 Nõuded omanike vastu
Kreedit: 3100 Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses

Osakapitali sissemaksmise kuupäevaga lisatakse kanne:
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 1330 Nõuded omanike vastu

2. Panga teenustasud
Deebet: 5350 Pangateenused
Kreedit: 102x Pangakonto

3. Raha viiakse pangakontolt kassasse
Deebet: 1010 Kassa
Kreedit: 102x Pangakonto

4. Raha viiakse kassast pangakontole
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 1010 Kassa

5. Arveldused aruandva isikuga

(alates aprill 2021 on programmis Kuluaruanded ja soovitame neid eelistada aruandva isiku tšekkide sisestamisel)

 Aruandvale isikule tehakse ettemaks 

a) Raha pangakontolt või kassast
Deebet: 1340 Muud lühiajalised nõuded
Kreedit: 10xx Pangakonto või Kassa 

NB! Aruandva isiku poolt tehtud kulutused (tšekid) sisestatakse ostuarvetena ja märgitakse makstuks “Aruandev isik” kontoga.

b) Saadud kulutuste avansi ja tehtud kulutuse tehingu tasaarvelduseks koostatakse eraldi kanne:
Deebet: 2690 Muud viitvõlad
Kreedit: 1340 Muud lühiajalised võlad

c) Kui avansina saadud summa ületas kulutuste tegeliku summa ja aruandev isik tagastab summa, siis selle kohta tehakse kanne:
Deebet: 102x Pangakonto või Kassa
Kreedit: 1340 Muud lühiajalised võlad

 Kulude kompenseerimine tagantjärgi 

a) tšekid/arved sisestatakse tavapäraselt ostuarvete alla ja märgitakse makstuks “Aruandev isik” kontoga. Makse tulemusena kajastub pearaamatus võlg aruandvale isikule. 

b) tasutakse võlg aruandvale isikule
Deebet: 102x Pangakonto või Kassa
Kreedit: 2690 Muud viitvõlad

Soovi korral võib aruandva isiku jaoks luua eraldi kontod või nimetada ümber olemas olevad. Uute loomisel tuleb jälgida, et need bilansi õigetel ridadel kajastuks.

6. Käibemaks
Kas käibemaksu on vaja tasuda või on ettemaks, saab näha Käibemaksu aruandest (Raamatupidamine menüüs). Selle aruande all saate salvestada Käibemaksu kontode perioodi sulgemise kande, millega kantakse tasumisele kuuluv või enammakstud summa kontole 2510 Käibemaksu koondkonto.  Kui käibemaksu on vaja tasuda, siis on summa kreeditis. Kui on ettemaks, siis on summa deebetis.

a) Käibemaksu on vaja tasuda:
Kanne käibemaksu pangast ülekandmisel EMTA ettemaksu kontole:
Deebet: 1520 Maksude ettemaksu konto
Kreedit: 102x Pangakonto

Käibemaksu kohustuse tasaarveldus ettemaksu kontoga (jälgi EMTA toimingute väljavõttest tehingu toimumise kuupäeva, tavaliselt 20.kuupäev):
Deebet: 2510 Käibemaksu koondkonto
Kreedit: 1520 Maksude ettemaksu konto

b) Käibemaksu osas jäi ettemaks
Käibemaksu ettemaksu summa kandmine maksude ettemaksu kontole (jälgi EMTA toimingute väljavõttest tehingu toimumise kuupäeva):
Deebet: 1520 Maksude ettemaksu konto
Kreedit: 2510 Käibemaksu koondkonto

Kui ettemaksukontol oleva summa osas on tehtud tagastustaotlus, kannab EMTA selle raha ettevõtte pangakontole. Raha laekumisel ettevõtte kontole teha kanne:
Deebet: 10xx Pangakonto
Kreedit: 1520 Maksude ettemaksu konto

7. Dividendid

Dividendide väljamaksmise aluseks on otsus, mille alusel teha raamatupidamisse kanne ja arvestada tasumisele kuuluv tulumaks.

a) Tavamääraga dividendid (tm 20/80):
Deebet: 3600 Eelmise perioodi jaotamata kasum (kahjum)  1000.00
Deebet: 6900 Dividendide tulumaks                                             250.00
              (või  53xx Ettevõtte tulumaksu kulu dividendidelt)
Kreedit: 2xxx Ettevõtte tulumaksu võlg dividendidelt              250.00
Kreedit: 2xxx Dividendide võlg                                                    1000.00

b) Soodusmääraga dividendid (tm 14/86 ja 7%): 
Deebet: 3600 Eelmise perioodi jaotamata kasum (kahjum)  2000.00
Deebet: 6900 Dividendide tulumaks                                             325.58
               (või  53xx Ettevõtte tulumaksu kulu dividendidelt)
Kreedit: 2xxx Dividendidelt kinnipeetud tulumaks 7%            140.00
Kreedit: 2xxx Ettevõtte tulumaksu võlg dividendidelt              325.58 
Kreedit: 2xxx Dividendide võlg                                                    1860.00

c) Dividendide väljamaksmise kanne:
Kreedit: 102x Pangakonto              1000.00
Deebet: 2xxx Dividendide võlg     1000.00

Dividendid deklareeritakse väljamaksmisele järgneva kuu TSD-l lisas 7 ja vormil INF1 (esitatakse 10.kuupäevaks).

d) Tulumaksu pangakontolt EMTA ettemaksu kontole kandmisel tehakse kanne:
Deebet: 1520 Maksude ettemaksu konto
Kreedit: 102x Pangakonto

e) Maksukohustuse ja ettemaksu konto tasaarveldamiseks tehakse kanne (kuupäev EMTA toimingute väljavõtte järgi):
Deebet: 2xxx Dividendidelt kinnipeetud tulumaks 7% (kui on soodusmääraga dividendid)
Deebet: 2xxx Ettevõtte tulumaksu võlg dividendidelt
Kreedit: 1520 Maksude ettemaksu konto

8. Saadud laenudega seotud kanded (NB! Kontode numbrid võivad varieeruda sõltuvalt laenu iseloomust!)

a) laenu saamine, lühiajaline laen
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 2110 Lühiajalised laenud ja võlakirjad

b) laenu tagasimakse, lühiajaline laen
Deebet: 2110 Lühiajalised laenud ja võlakirjad
Deebet: 6410 Intressikulud
Kreedit: 102x Pangakonto

c) laenu saamine, pikaajaline laen
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 2810 Pikaajalised laenud

d) pikaajalise laenu lühiajalise osa ümberkanne
Deebet: 2810 Pikaajalised laenud
Kreedit: 2120 Pikaajalise võlakohustuse lühiajaline osa

e) laenu tagasimakse
Deebet: 2120 Pikaajalise võlakohustuse lühiajaline osa
Deebet: 6410 Intressikulud
Kreedit: 102x Pangakonto

9. Ettemakstud kulude perioodi kuludesse kandmine
Kui teenuse eest makstakse ette, siis algselt kajastatakse see ettemakstud kuludena ja kantakse kuludesse teenuse kasutamise perioodil.
Ettemakstud kulude ostuarvel kasutage kontot 1530 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.
Perioodi kuludesse kandmisel kanne
Deebet: 5xxx kulukonto
Kreedit: 1530 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

10. Ettevõtte asutamisel tasutud riigilõivu kulu
Kuludesse kandmise eelduseks on põhikirjas tehtud valik, et asutamiskulud kannab ettevõte.
Deebet: 5370 Riigilõivud
Kreedit: 2680 Võlg aruandvale isikule

11. Ettevõtte asutamisel tasutud riigilõivu kulu tagastamine omanikule
Deebet: 2680 Võlg aruandvale isikule
Kreedit: 102x Pangakonto

12. Puhkusereservi inventuur
Aasta lõpus arvestatakse kokku töötajate kasutamata puhkusepäevad ning arvestatakse nende puhkusetasu, nii nagu kõigile tuleks 1.jaanuaril puhkusetasu välja maksta. See puhkusetasu koos kõigi maksudega moodustab puhkusereservi suuruse.
Esimesel korral arvestatakse puhkusereserv täies ulatuses kuluks, järgnevatel kordadel on kuluks või kulu vähendamiseks reservimuudatus.

Deebet: 5xxx Puhkusetasu kulu
Deebet: 5610 sotsiaalmaksu kulu
Deebet: 5620 Töötuskindlustuse kulu
Kreedit: 2612 Puhkusereserv

13. Intressitulu arvele võtmine ja laekumine
Arvele võtmine
Deebet: 1410 Intressid
Kreedit: 6400 Intressitulud

Laekumine
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 1410 Intressid

14. Intressitulu pangakontolt
Pangaintresside summa on tavaliselt üsna väike ja selle võib võtta arvele laekumise kuupäeval
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 4850 Saadud pangaintressid

15. Raha kandmine EMTA ettemaksukontole
Maksuametis toimub arvestus enamasti ühel ettemaksukontol, seega tasub tarkvaras sama põhimõtte järgi tegutseda ja ülekannet tehes kanda summa programmis maksude ettemaksu kontole. Maksude tasumise tähtpäeval tasaarveldatakse sellelt kontolt kohustuste summad.

Deebet: 1520 Maksude ettemaksu konto
Kreedit: 102x Pangakonto

16. Maksuintresside kulu ja tasumine, tulumaksu kulu maksuintressidelt
maksuintresside kulu kanne:
Deebet: 5830 Maksuametile makstud intressid
Kreedit: 2590 Maksuintresside võlg

kohustuse tasumine:
Deebet: 2590 Maksuintresside võlg
Kreedit: 1520 Maksude ettemaksu konto

maksuintresside tulumaksu kulu kanne:
Deebet: 5835 Tulumaks maksuintressidelt
Kreedit: 2570 Tulumaks ja erisoodustuse tulumaks (võlg)

kohustuse tasumine:
Deebet: 2570 Tulumaks ja erisoodustuse tulumaks (võlg)
Kreedit: 1520 Maksude ettemaksu konto

17. Erisoodustusmaksude kulu ja tasumine
kulu kanne:
Deebet: 5510 Sotsiaalmaks erisoodustustelt
Kreedit: 2560 Erisoodustuse sotsiaalmaksu võlg
Deebet: 5500 Tulumaks erisoodustustelt
Kreedit: 2570 Tulumaks ja erisoodustuse tulumaks

kohustuste tasumine:
Deebet: 2560 Erisoodustuse sotsiaalmaksu võlg
Deebet: 2570 Tulumaks ja erisoodustuse tulumaks
Kreedit: 1520 Maksude ettemaksu konto

18. Vastuvõtukulude tulumaksu kulu ja tasumine
kulu kanne:
Deebet: 5540 Tulumaks vastuvõtukuludelt
Kreedit: 2570 Tulumaks ja erisoodustuse tulumaks

kohustuste tasumine:
Deebet: 2570 Tulumaks ja erisoodustuse tulumaks
Kreedit: 1520 Maksude ettemaksu konto

Vastuvõtukulusid sisaldav arve sisestatakse ostuarvena, kulukontoks valige 5530 Külaliste vastuvõtukulud. Kuna sisendkäibemaksu maha arvata ei tohi, siis on soovitav kasutada käibemaksu liiki “Ei ole käive”.

19. Kingituste ja annetuste tulumaksu kulu ja tasumine
kulu kanne:
Deebet: 5860 Tulumaks kingitustelt
Kreedit: 2570 Tulumaks ja erisoodustuse tulumaks

kohustuste tasumine:
Deebet: 2570 Tulumaks ja erisoodustuse tulumaks
Kreedit: 1520 Maksude ettemaksu konto

Kingituste kulusid sisaldav arve sisestatakse ostuarvena, kulukontoks valige 5850 Kingitused ja annetused. Kuna sisendkäibemaksu maha arvata ei tohi, siis on soovitav kasutada käibemaksu liiki “Ei ole käive”.

Tehtud annetused kajastatakse kandena:
Deebet: 5850 Kingitused ja annetused
Kreedit: 102x Pangakonto

Maksustamise teemal tutvuge EMTA kodulehel välja toodud infoga:Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud

20. Antud laenuga seotud kanded (NB! Kontode numbrid ja nimetused võivad varieeruda!)
a) lühiajaline laen, laenu andmine:
Deebet: 1340 Muud lühiajalised nõuded
Kreedit: 102x Pangakonto

b) lühiajaline laen, antud laenu tagasimakse:
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 1340 Muud lühiajalised nõuded
Kreedit: 6400 Intressitulud *
(Kreedit: 1410 Intressid)

* Intressinõude võib eelnevalt ka eraldi kandega üles võtta ja sellisel juhul kajastatakse laenu tagastamise kandes intressitulu (6400) asemel intressinõude (1410) kontot:
Deebet: 1410 Intressid
Kreedit: 6400 Intressitulud

c) pikaajaline laen, laenu andmine:
Deebet: 1760 Mitmesugused pikaajalised nõuded
Deebet: 1340 Muud lühiajalised nõuded (kui lähema 12 kuu jooksul tehakse tagasimakseid)
Kreedit: 102x Pangakonto

d) pikaajaline laen, antud laenu tagasimakse:
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 1340 Muud lühiajalised nõuded
Kreedit: 1410 Intressid *

* Pikaajaliste laenude puhul tehakse arvestusliku intressi kanne vastavalt kokku lepitud intressi määrale vähemalt kord aastas (kui intress tasutakse laenuperioodi lõpus).
Kontosid võib juurde teha või soovi korral kontode nimetusi muuta. Oluline on jälgida, et bilansis oleks nõuded õigesti kajastatud.

21. Saadud sihtfinantseeringu (toetuse) kajastamine

Kuigi saadud raha laekub pangakontole, ei saa seda kohe tuludesse kanda. Sihtfinantseeringu saamise tingimustes on tavaliselt kohustus anda aru ette nähtud perioodi jooksul või peab tagama ettevõtte tegevuse jätkuvuse teatud hulk aastaid. Kui tingimused ei ole täidetud, tuleb raha (osaliselt või täielikult) tagastada.
Ettevõtlusega alustamise toetus kantakse eraisiku kontole. Kui ettevõte on loodud, tuleb see kanda eraisiku kontolt ettevõtte kontole.

sihtfinantseeringu saamine
Deebet: 102x Pangakonto
Kreedit: 2880 Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest <- kajastub pikaajalisete kohustuste all

Kui tegemist on lühiajalise toetusega (periood kuni 12 kuud, mil peate aru andma), siis on kreedit kontoks 2720 Ettelaekunud tulevaste perioodide tulud

sihtfinantseeringu tuludesse kandmine
Deebet: 2880 Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest
Kreedit: 4990 Muud äritulud

Kontode nimetusi võib enda jaoks sobivamaks muuta või uusi kontosid juurde teha. Uute kontode tegemisel tuleb jälgida, et need kajastuks aruannetes õigetes kohtades.

Sihtfinantseerimise kajastamisest on põhjalikumalt kirjutatud Raamatupidamise Toimkonna juhendis 12 

 

Näited kannetest, mis koostatakse automaatselt dokumentide salvestamisel:

1. Müügiarved
Ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane 

Deebet: 1210 Nõuded ostjate vastu  100.00
Kreedit: 4xxx Müügitulu                    100.00

Ettevõte on käibemaksukohustuslane
Deebet: 1210 Nõuded ostjate vastu  120.00
Kreedit: 2511 Käibemaks müügil        20.00
Kreedit: 4xxx Müügitulu                    100.00

2. Laekumised
Deebet: 10xx Pangakonto või Kassa
Kreedit: 1210 Nõuded ostjate vastu

3. Ettemaksu laekumine (ilma müügiarveta) (Tehingud -> Laekumised -> Uus laekumine)
Deebet: 10xx Pangakonto või Kassa
Kreedit: 2210 Ostjate ettemaksed

4. Ettemaksu sidumisel müügiarvega koostatakse laekumise juurde teine kanne. Kande kuupäevaks on müügiarve kuupäev.
Deebet: 2210 Ostjate ettemaksed
Kreedit: 1210 Nõuded ostjate vastu

5. Ostuarved
Ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane 
Deebet: 5xxx/6xxx Kulukonto (või 18xx Põhivara)
Kreedit: 2310 Võlad tarnijatele

Ettevõte on käibemaksukohustuslane
Deebet: 5xxx/6xxx Kulukonto
Deebet: 1510 Sisendkäibemaks
Kreedit: 2310 Võlad tarnijatele

Autokulude sisestamisel kasutage sobivat käibemaksu liiki, kas 20% Autokulud (100% ettevõtluseks kasutatav) või 20% Autokulud (osaliselt ettevõtluseks kasutatav)

100% ettevõtluses kasutatava auto kulude ostuarve kanne
Deebet: 5xxx Autokulud                                      100.00
Deebet: 1513 Autokulude käibemaks (100%)    20.00
Kreedit: 2310 Võlad tarnijatele                          120.00

Osaliselt ettevõtluses kasutatava auto kulude ostuarve kanne. Ostuarvet sisestades ei ole vaja autokulude summat mitmele reale lahti kirjutada, piisab õige käibemaksu liigi valimisest ja kanne koostatakse automaatselt õigesti.
Deebet: 5xxx Autokulud                                            110.00
Deebet: 1514 Autokulude käibemaks (osaline)      10.00
Kreedit: 2310 Võlad tarnijatele                                120.00

Põhivara ostuarve kanne. Ostuarvele tuleb valida käibemaksu liik 20% Põhivara soetamine.
Deebet: 18xx Põhivara
Deebet: 1512 Põhivara soetamisel tasutud käibemaks
Kreedit: 2310 Võlad tarnijatele 

6. Tasumised
Deebet: 2310 Võlad tarnijatele
Kreedit: 10xx Pangakonto või Kassa

7. Tehtud ettemaksed tarnijatele (Tehingud -> Maksed -> Uus makse)
Deebet: 1xxx Ettemaksed
Kreedit: 10xx Pangakonto või Kassa

8. Ettemakse sidumisel ostuarvega koostatakse makse juurde teine kanne ostuarve kuupäevaga
Deebet: 2310 Võlad tarnijatele
Kreedit: 1xxx Ettemaksed

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: